PENYELENGGARAAN PERALATAN

INSTUN.PS-07

 

Disediakan oleh:


...............................
Tandatangan

Diluluskan oleh:


...................................

Tandatangan

Nama: Muslih bin Salikin

Nama: Mohd bin Dolah

Jawatan: Ketua Program Ukur

Jawatan: Wakil Pengurusan

Tarikh: 17 November 2011

Tarikh: 17 November 2011

 

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan bagi memastikan penyelenggaraan peralatan ukur, ICT dan pejabat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

2. SKOP

Prosedur ini digunakan oleh INSTUN untuk menyelenggara peralatan ukur dan ICT serta peralatan pejabat di INSTUN.

3. RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti

Seksyen 6.3

Infrastruktur

Seksyen 7.6

Kawalan Ke Atas Alat/Kaedah Pemantauan Dan Pengukuran

3.2 Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (Bab D - Penyelenggaraan)

3.3 Garis panduan Ujian/Kalibrasi peralatan ukur secara berkala mengikut Pekeliling Ketua Pengarah Ukur & Pemetaan Malaysia:

a) Peralatan GPS
....i. Pekeliling KPUP 6/1999

b) Peralatan Total Station/EDM
....iii. Pekeliling KPUP 1/2003
....iii.
Pekeliling KPUP 3/1986
....iii.
Pekeliling KPUP 6/1986
....iv. Peraturan 21, Peraturan Ukur Kadaster 2002

c) Peralatan Kompas Prisma
....i. Peraturan 80(8), Peraturan Ukur Kadaster 1990

4. DEFINISI

4.1

Peralatan Ukur

Merupakan peralatan ukur Kadaster, ukur Geodetik dan pemetaan.
iii. Peralatan Ukur GPS, Ukur Aras, Ukur Hidrografi dan Astronomi.
iii. Peralatan Total Station, Disto, Kompas Prisma dan EDM.
iii. Peralatan Pengimbas 3 Dimensi (Cyrax), Handheld GPS

4.2

Peralatan ICT

Merupakan komputer, server, workstation, pencetak laser, pencetak bubblejet, projector, plotter, pengimbas dan aksesori yang berkaitan dengannya.

4.3

Peralatan pejabat

Merupakan kenderaan, mesin fotostat, mesin fax, telefon, laminator, comb binder, penghawa dingin, peralatan domestik, peti sejuk, kipas angin, televisyen, water dispenser, decoder ASTRO dan lain-lain.

4.4

SPT (Sistem Perkhidmatan Teknikal)

Merupakan sistem dimana staf-staf INSTUN mengemukakan laporan kerosakan komputer dan peralatan yang berkaitan dengannya ke Bahagian Teknologi Maklumat.

4.5

Preventive Maintenance

Borang maklumat penyenggaraan peralatan yang diisi oleh pihak pembekal/vendor peralatan ICT setelah preventive maintenance selesai dijalankan.

5. SINGKATAN

KPU

Ketua Program Ukur

PKPU

Penolong Ketua Program Ukur

PKPU (P)

Penolong Ketua Program Ukur (Pengurusan)

KP ICT

Ketua Program ICT

PKP (ICT)

Penolong Ketua Program ICT

PP (ICT)

Penyelaras Program ICT

PPT(Pent)

Penolong Pegawai Tadbir (Pentadbiran)

PT (PO)

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

PT(S)

Pembantu Tadbir (Stor)

DO

Delivery Order

LO

Pesanan Tempatan

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

A. Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan Ukur

Tanggungjawab

Tindakan

PKPU

1.

Menerima aduan dari pengguna melalui email/telefon.

PKPU

2.

Menyemak status jaminan (warranty) peralatan ukur yang mengalami kerosakan, sekiranya tempoh jaminan masih ada, peralatan tersebut akan dihantar kepada pembekal untuk dibaiki atau jika status jaminan telah tamat tempoh, diserahkan kepada PKPU untuk pembaikan seperti langkah dibawah.

PKPU

3.

Mendapatkan tawaran sebutharga daripada pembekal untuk penyelenggaraan.

PKPU (P)

4.

Mengisi borang APD(2) (Lampiran_1) untuk membuat penyelenggaraan.

KPU

5.

Menandatangani Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan untuk penyelenggaraan (Lampiran 2

).

PKPU

6.

PT(S)

7.

PKPU

8.

PKPU/PT(S)

9.

PKPU/PT(S)

10.

B. Penyelenggaraan Kerosakan Peralatan ICT

Tanggungjawab

Tindakan

PP(ICT)

1.

PKP/KP

2.

KP

3.

PP(ICT)/Juruteknik ICT

4.

PP(ICT)/Juruteknik ICT

5.

PKP

6.

PP(ICT)/Juruteknik ICT

7.

PP(ICT)/PKP

8.

C. Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Komputer di Makmal

Tanggungjawab

Tindakan

PKPU/PKP (ICT)

1.

PKPU/PKP (ICT)

2.

PKPU/PKP (ICT)

3.

PKP (ICT)

4.

PKP(ICT)/KP

5.

PKP (ICT)

6.

PP(ICT)/Juruteknik ICT

7.

PP(ICT)/Juruteknik ICT

8.

PP(ICT)/Juruteknik ICT

9.

PP(ICT)

10.

D. Penentukuran Peralatan Ukur

Tanggungjawab

Tindakan

PKPU / PT(S)

1.

PKPU

2.

PKPU

3.

PKPU

4.

PKPU

5.

PKPU

6.

PKPU (P)

7.

KPU

8.

PKPU/PT(S)

9.

PKPU/PT(S)

10.

PKPU/PT(S)

11.

PKPU/PT(S)

12.

PKPU/PT(S)

13.

E. Penyelenggaraan Peralatan Pejabat

a. Pembaikan Kerosakan

Tanggungjawab

Tindakan

PPT(Pent)

1.

PPT(Pent)

2.

PPT(Pent)

3.

PPT(Pent)

4.

PPT(Pent)

5.

PPT(Pent)

6.

PT(PO)

7.

PT(PO)

8.

PT(PO)

9.

PT(S)

10.

PT(S)

11.

b. Penyelenggaraan Berjadual

Tanggungjawab

Tindakan

PT(S)

1.

PPT(Pent) /PT(S)

2.

PPT(Pent) /PT(S)

3.

7. REKOD KUALITI

Bil.

Rekod Kualiti

Lokasi

Tempoh Penyimpanan

1.

Borang Laporan Kerosakan Peralatan

Bahagian Teknologi Maklumat/ Bahagian Ukur & Pemetaan/Bahagian Pentadbiran & Kewangan

5 tahun

2.

Jadual Penyelenggaraan Peralatan

3.

DO

4.

Borang Preventive Maintenance

Bahagian Teknologi Maklumat

5.

Sebut harga pembekal/vendor

Bahagian Teknologi Maklumat/ Bahagian Ukur & Pemetaan/Bahagian Pentadbiran & Kewangan

6.

Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14)

7.

Sistem NRE Aset (Sistem Pengurusan Aset Alih & Inventori Kerajaan)

8.

Laporan status makmal.

9.

Fail peralatan ukur

Bahagian Ukur & Pemetaan

10.

Sistem Perkhidmatan Teknikal

Bahagian Teknologi Maklumat

11.

Borang APD(2)

Bahagian Teknologi Maklumat/ Bahagian Ukur & Pemetaan/Bahagian Pentadbiran & Kewangan

12.

Surat Pengesahan Keluar Barang

Bahagian Teknologi Maklumat/ Bahagian Ukur & Pemetaan

13.

Buku Pinjaman / Fail Rekod Pinjaman Peralatan

14.

Jadual Penyelenggaraan

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

8. SENARAI LAMPIRAN

Bil.

Lampiran

Senarai Lampiran

Muat turun

1.

Lampiran_1

Borang APD(2) - Borang APD 2(PK8)

2.

Lampiran 2

Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan

3.

Lampiran 3

Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14)

.

4.

Lampiran 4

Borang KPU 143-Ujian Total Station/EDM

 

5.

Lampiran 5

Borang 5E- Ujian Kompas Prisma

.

 

 

HALAMAN UTAMA

PROSEDUR KUALITI