Pilihan Bahasa

Bahasa Lain

Pilihan Warna   Default Blue Contrast     Saiz Teks  
A- A A+

KPI Pengarah INSTUN 2015

PENJELASAN PENETAPAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2015          

PENGARAH INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA

 

KRA PENYEDIAAN LATIHAN YANG KOMPREHENSIF DALAM BIDANG PENTADBIRAN TANAH, UKUR DAN PEMETAAN SERTA TEKNOLOGI MAKLUMAT YANG BERKAITAN

KPI

 

PERATUS PELAKSANAAN:
 1. KURSUS DALAM BUKU LATIHAN – 100%
 2. KURSUS JEMPUTAN – 85%
TAFSIRAN
 • KPI ini merujuk kepada menyediakan latihan yang komprehensif bagi meningkatkan tahap kompetensi anggota pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan yang cekap, kompeten dan berdaya saing.

KAEDAH PENGUKURAN/ PENERANGAN

 

 • Bilangan kursus yang diputuskan dan diterbitkan dalam Buku Latihan Program Tahunan untuk dilaksanakan dalam tahun semasa, manakala pelaksanaan kursus jemputan adalah berdasarkan bilangan kursus yang dilaksanakan atas permintaan dari agensi yang memohon.
 • Pencapaian diukur dari peratus pelaksanaan kursus yang dirancang dan peratus pelaksanaan kursus jemputan jabatan / agensi.

TREND PENCAPAIAN

 

 

 

 

(a) Peratus pelaksanaan kursus dirancang dalam Buku Latihan INSTUN*

Tahun Pencapaian
2012 100.0% (142 kursus)
2013 104.8% (151 kursus)
2014 100.0% (150 kursus)

(b) Peratus pelaksanaan kursus jemputan*

Tahun Pencapaian
2012** -
2013 85%
2014 100%

*Jumlah kumulatif kursus yang dilaksanakan

 

** Dijadikan sebagai pengukuran mulai 2013.

SASARAN

 

 

Sasaran Sukuan Tahun 2015
  Pertama Kedua Ketiga Keempat
Kursus dalam Buku Latihan 100% 100% 100% 100%
Kursus Jemputan 85% 85% 85% 85%
JUSTIFIKASI PENETAPAN SASARAN
 • Sasaran ditentukan berdasarkan kepada statistik pelaksanaan kursus bagi 3 tahun terdahulu.
 • Sasaran untuk tahun 2015 dimuktamadkan setelah Buku Latihan Program Tahunan dicetak.
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada INSTUN
FREKUENSI LAPORAN /  DATA Pelaporan secara berkala/ suku tahunan
SASARAN  OUTCOME
 • Peningkatan tahap kompetensi anggota pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan.
 • Pengurangan aduan terhadap anggota pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan.

 

KRA PENINGKATAN TAHAP PROFESIONALISME TENAGA PENGAJAR DALAMAN

KPI

 

PERATUS SKOR MARKAH TENAGA PENGAJAR DALAMAN – 81%
TAFSIRAN
 • KPI ini merujuk kepada meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pengajar dalaman melalui program capacity building dan training for trainers serta pemantauan prestasi yang berterusan.
 • Fokus utama adalah meningkatkan profesionalisme dan kredibiliti di kalangan tenaga pengajar sebagai Subject Matter Expert (SME).

KAEDAH PENGUKURAN/

PENERANGAN

 

 • Pengukuran adalah melalui soal selidik daripada peserta kursus berdasarkan isi kandungan, persembahan dan kualiti peribadi tenaga pengajar.
 • Setiap aspek mempunyai pemberat tersendiri dan hasil penilaian akan memberi gambaran tentang kapasiti tenaga pengajar dalaman.

TREND PENCAPAIAN

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Pencapaian
2012 84%
2013 85%
2014 83%

SASARAN

 

 

 

 

 

 

Sasaran Sukuan Tahun 2015
Pertama Kedua Ketiga Keempat
81% 81% 81% 81%

 

* Peratus Skor Markah Tenaga Pengajar Dalaman

JUSTIFIKASI PENETAPAN SASARAN

Sasaran dipinda ke 81% kerana pegawai-pegawai baru perlu diberi peluang dan pendedahan sebagai succession planning.

DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada INSTUN
FREKUENSI LAPORAN/DATA Pelaporan secara berkala/ suku tahunan
SASARAN OUTCOME
 • Peningkatan profesionalisme dan kredibiliti di kalangan tenaga pengajar.
 • Penyediaan tenaga pengajar muda / pelapis sebagai succession planning.

 

KRA MEMBANGUNKAN HAB KOLEKSI BAHAN / MAKLUMAT DALAM BIDANG PENTADBIRAN TANAH, UKUR & PEMETAAN SERTA TEKNOLOGI MAKLUMAT

KPI

 

BILANGAN KOLEKSI YANG DIMUATNAIK KE PORTAL - 270 ARTIKEL
TAFSIRAN
 • KPI merujuk kepada menyediakan koleksi tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat berkaitan terbesar dalam Negara

KAEDAH PENGUKURAN/

PENERANGAN

 • Portal Pusat Informasi Tanah dan Ukur (PINTU) telah dibangunkan pada Februari 2013 bagi membuka ruang kerjasama yang lebih luas dan merupakan platform gunasama dalam perkongsian pintar berhubung hab koleksi / maklumat dalam bidang berkenaan.
 • Koleksi yang dimuatnaik dalam portal PINTU dijadikan pengukuran KPI bermula tahun 2014.

TREND PENCAPAIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Pencapaian (koleksi)
2012 70
2013 130
2014 339

*Jumlah kumulatif koleksi yang dimuatnaik

SASARAN

 

 

 

 

 

 

Sasaran Sukuan Tahun 2015 (koleksi)
Pertama Kedua Ketiga Keempat
60 130 200 270

*Jumlah kumulatif koleksi yang dimuatnaik

JUSTIFIKASI PENETAPAN SASARAN

 

 

 • Sebagai sebuah institut latihan awam (ILA), INSTUN bertanggungjawab memastikan kemudahan akses sumber maklumat negara pada tahap tertinggi dan siap siaga. Ia merupakan fungsi ILA sebagai Pusat Kecemerlangan Warisan Intelek Negara bagi penjanaan ilmu yang berterusan.
 • INSTUN perlu menyediakan dan menambah koleksi yang lebih luas dengan mengenalpasti, memilih dan memperoleh bahan-bahan terkini mengikut bidang dan kepakaran masing-masing dari dalam dan luar negara.
 • Pembangunan koleksi bukan sahaja tertumpu kepada sumber dari luar, tetapi juga perlu dijalankan secara dalaman melalui penulisan dan penerbitan dalaman. Ia bukan sahaja mempelbagaikan produk perkhidmatan malah dapat dijadikan sumber rujukan tambahan kepada tenaga pengajar dan peserta kursus.
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada INSTUN.
FREKUENSI LAPORAN/DATA Pelaporan secara berkala/ suku tahunan.
SASARAN OUTCOME Menjadi pusat rujukan / sumber utama untuk maklumat / koleksi berkenaan bidang tanah, ukur dan pemetaan.

 

KRA INFRASTRUKTUR LATIHAN YANG KONDUSIF DAN SELAMAT

KPI

 

PERATUS:

A)        PERBELANJAAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN – 95%

B)        SKOR KEPUASAN PELANGGAN – 81%

TAFSIRAN
 • KPI ini merujuk kepada usaha untuk menjadikan INSTUN sebagai sebuah institut latihan awam yang mampu berdaya saing dalam memenuhi kehendak stakeholder bagi menyediakan infrastruktur yang kondusif dan selamat.

KAEDAH PENGUKURAN

 

 • Sebelum ini, pengukuran adalah melalui bilangan projek pembangunan dalam SPPII dan prestasi perbelanjaan projek pembangunan INSTUN.
 • Pengukuran bagi 2015 dan seterusnya adalah ditetapkan seperti berikut:
KPI Sasaran Sukuan Tahun
Pertama Kedua Ketiga

Keempat

(Sasaran 2015)

Prestasi perbelanjaan projek pembangunan INSTUN (Peruntukan yang diluluskan bagi tahun 2015) (peratus) Urusan dokumentasi 45 80 95
Tahap kepuasan  pelanggan (Peserta Kursus) berhubung kemudahan latihan dalam eSpek (peratus) 81 81 81 81

 

Kaveat :

Kelulusan peruntukan pembangunan adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar dan Kementerian Kewangan. Untuk itu, bagi mensasarkan bilangan projek setiap tahun adalah varian yang diluar bidang kuasa Jabatan.

KPI 2012 2013 2014
Bilangan projek pembangunan dalam SPPII 61 16 35

Untuk itu, bagi tahun 2015, INSTUN akan mensasarkan dari segi peratus pelaksanaan peruntukan pembangunan 2015 bersaling kait dengan tahap kepuasan pelanggan terhadap kemudahan INSTUN dalam eSPEK. Kaedah pemantauan ini dibuat agar INSTUN dapat menydiakan infrastruktur latihan yang kondusif, selamat dan menarik minat peserta kursus.               

TREND PENCAPAIAN

 

 

 

 

(a) Prestasi perbelanjaan projek pembangunan INSTUN:

Tahun Pencapaian
2012 99.99%
2013 99.56%
2014 96.76%

(b) Tahap kepuasan  pelanggan (peserta kursus) berhubung kemudahan latihan:

Tahun Pencapaian
2012 85.0%
2013 78.0%
2014 82.0%

SASARAN

 

 

Sasaran Sukuan Tahun 2015
  Pertama Kedua Ketiga Keempat
Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Dokumen-tasi 45% 80% 95%
Skor Kepuasan Pelanggan 81% 81% 81% 81%

 

* Peratus Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan dan Tahap Kepuasan Pelanggan berhubung Kemudahan Latihan

JUSTIFIKASI PENETAPAN SASARAN
 • Penyediaan infrastruktur latihan merupakan agenda penting dalam memastikan mutu penyampaian serta kepuasan pelangan dapat dicapai.
 • INSTUN telah wujud sejak tahun 1998, justeru banyak kerja-kerja menaiktaraf   perlu diambil perhatian oleh pihak pengurusan dalam mempergiatkan usaha menjadikan INSTUN sebagai institut latihan awam yang berdaya saing.
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada INSTUN.
FREKUENSI LAPORAN/ DATA Pelaporan secara berkala/ suku tahunan.
SASARAN OUTCOME Pengurangan bilangan aduan tentang infrastruktur yang disediakan dan peningkatan kepuasan pelanggan

 

 

 

 

 

 

Cetak

jata 1m hrmis mygeo mampu2 epsa   logoNRE2016 JAS JBK KPTG JMG JPS PERHILITAN JPSM JTLM JUPEM NAHRIM FRIM