• Bahasa Melayu
 • English

INSTUN’s KPI

KPI Pengarah INSTUN 2021

PENJELASAN PENETAPAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021

PENGARAH INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA

KPI   PERATUS PELAKSANAAN LATIHAN:   A)   PELAKSANAAN KURSUS YANG DIRANCANG DALAM BUKU PROGRAM LATIHAN INSTUN – 90%
DESKRIPSI
 • KPI ini merujuk kepada menyediakan latihan yang komprehensif bagi meningkatkan tahap kompetensi anggota pentadbiran tanah, ukur dan pemetaan yang cekap, kompeten dan berdaya saing selaras salah satu teras strategik Pelan Strategik INSTUN (2021-2023) iaitu Program Latihan Berkualiti.
KAEDAH PENGUKURAN  
 • Bilangan kursus yang diputuskan dan diterbitkan dalam Buku Latihan Program INSTUN untuk dilaksanakan dalam tahun semasa.
PRESTASI PENCAPAIAN         (a)   Peratus pelaksanaan kursus dirancang dalam Buku Program Latihan INSTUN*  
Tahun Pencapaian
2019 100.0% (134 kursus)
2020 113.6% (159 kursus)
2021 – akan dikemaskini pada April 2021 (sehingga suku 1/2021)
  *Jumlah kumulatif kursus yang dilaksanakan
JUSTIFIKASI
 • Sasaran ditentukan berdasarkan kepada statistik pelaksanaan kursus bagi 3 tahun terdahulu dan selaras dengan surat edaran: JPA(I)S.175/4/1-1 KLT.22 (38).
SASARAN    
 Sasaran Sukuan Tahun 2021
  Pertama Kedua Ketiga Keempat
Kursus dalam Buku Program Latihan INSTUN 90% 90% 90% 90%
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada kakitangan dan peserta kursus INSTUN
FREKUENSI LAPORAN/DATA Pelaporan secara berkala / suku tahunan
 KPI   PERATUS SKOR MARKAH TENAGA PENGAJAR DALAMAN – 81%
DESKRIPSI
 • KPI ini merujuk kepada meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pengajar dalaman melalui program capacity building dan training for trainers serta pemantauan prestasi yang berterusan.
 • Fokus utama adalah meningkatkan profesionalisme dan kredibiliti dalam kalangan tenaga pengajar sebagai Subject Matter Expert (SME).
 • KPI ini juga selaras dengan fungsi INSTUN iaitu untuk memberi latihan dan khidmat nasihat dalam bidang tanah dan ukur.
 • KPI ini juga adalah bertepatan dan seiring dengan salah satu teras strategik Pelan Strategik INSTUN (2021-2023) iaitu Kompetensi Warga Kerja.
KAEDAH PENGUKURAN  
 • Pengukuran adalah melalui maklumbalas soal selidik daripada peserta kursus berdasarkan isi kandungan, persembahan dan kualiti peribadi tenaga pengajar.
 • Setiap aspek mempunyai pemberat tersendiri dan hasil penilaian akan memberi gambaran tentang kapasiti dan kemampuan tenaga pengajar dalaman.
PRESTASI PENCAPAIAN              
 Tahun Pencapaian
2019 89.9%
2020 90.6%
2021 – akan dikemaskini pada April 2021 (sehingga suku 1/2021)
JUSTIFIKASI Sasaran 81% ditetapkan bagi memastikan tahap profesionalisme tenaga pengajar sentiasa berada di tahap yang cemerlang dan berupaya menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan bidang dengan lebih tepat dan berkesan.            
SASARAN            
Sasaran Sukuan Tahun 2021
Pertama Kedua Ketiga Keempat
81% 81% 81% 81%
 * Peratus Skor Markah Tenaga Pengajar Dalaman
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada peserta kursus INSTUN
FREKUENSI LAPORAN/DATA Pelaporan secara berkala / suku tahunan
KPI   BILANGAN KOLEKSI BAHARU DALAM  PORTAL PINTU – 60 ARTIKEL
DESKRIPSI
 • KPI merujuk kepada penyediaan koleksi bahan/maklumat berkaitan tanah, ukur dan pemetaan serta teknologi maklumat yang berkaitan.
 • KPI ini jelas bertepatan dengan salah satu teras strategik Pelan Strategik INSTUN (2021-2023) iaitu Penyampaian Perkhidmatan Yang Cemerlang.
KAEDAH PENGUKURAN
 • Portal Pusat Informasi Tanah dan Ukur (PINTU) telah dibangunkan pada Februari 2013 bagi membuka ruang kerjasama yang lebih luas di anatar jabatan dan agendi dan merupakan platform gunasama dalam perkongsian pintar berhubung hab koleksi / maklumat dalam bidang berkenaan.
 • Koleksi yang dimuatnaik dalam portal PINTU dijadikan pengukuran KPI bermula tahun 2014.
PRESTASI PENCAPAIAN                  
Tahun Pencapaian (koleksi)*
2019 45
2020 60
2021 – akan dikemaskini pada April 2021 (sehingga suku 1/2021)
*Jumlah kumulatif koleksi yang dimuatnaik
JUSTIFIKASI    
 • Sebagai sebuah institut latihan awam (ILA), INSTUN bertanggungjawab memastikan kemudahan akses sumber maklumat negara pada tahap tertinggi dan siap siaga. Ia merupakan fungsi ILA sebagai pusat bagi penjanaan ilmu yang berterusan terutamanya dalam kalangan penjawat awam.
 • INSTUN perlu menyediakan dan menambah koleksi yang lebih luas dengan mengenalpasti, memilih dan memperoleh bahan-bahan terkini mengikut bidang dan kepakaran masing-masing dari dalam dan luar negara.
 • Pembangunan koleksi bukan sahaja tertumpu kepada sumber dari luar, tetapi juga perlu dijalankan secara dalaman melalui penulisan dan penerbitan dalaman. Ia bukan sahaja dapat mempelbagaikan produk perkhidmatan malah dapat dijadikan sumber rujukan tambahan kepada tenaga pengajar dan peserta kursus.
SASARAN              
Sasaran Sukuan Tahun 2021 (koleksi)
Pertama Kedua Ketiga Keempat
15 30 45 60
Jumlah kumulatif koleksi yang dimuatnaik
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada peserta dan pelanggan INSTUN.
FREKUENSI LAPORAN/DATA Pelaporan secara berkala / suku tahunan.
KPI   TAHAP KEPUASAN PELANGGAN (PESERTA KURSUS) BERHUBUNG KEMUDAHAN LATIHAN DALAM ESPEK – 81%  
DESKRIPSI
 • KPI ini merujuk kepada usaha untuk menjadikan INSTUN sebagai sebuah institut latihan awam yang mampu berdaya saing dalam memenuhi kehendak stakeholder bagi menyediakan infrastruktur yang kondusif dan selamat.
 • KPI ini seiring dengan salah satu teras strategik Pelan Strategik INSTUN (2021-2023) iaitu Penyampaian Perkhidmatan Cemerlang.
KAEDAH PENGUKURAN  
 • Tahap kepuasan  pelanggan (peserta kursus) berhubung kemudahan latihan dalam Sistem eSpek.
 • INSTUN mensasarkan dari segi peratus pelaksanaan peruntukan pembangunan bersaling kait dengan tahap kepuasan pelanggan terhadap kemudahan INSTUN dalam eSPEK. Kaedah pemantauan ini dibuat agar INSTUN dapat menyediakan infrastruktur latihan yang kondusif, selamat dan menarik minat peserta kursus.
PRESTASI PENCAPAIAN         Tahap kepuasan  pelanggan (peserta kursus) berhubung kemudahan latihan:  
Tahun Pencapaian
2019 89.0%
2020 87.6%
2021 – akan dikemaskini pada April 2021 (sehingga suku 1/2021)
JUSTIFIKASI
 • Penyediaan infrastruktur latihan merupakan agenda penting dalam memastikan mutu penyampaian serta kepuasan pelangan dapat dicapai.
 • Proses kerja-kerja menaiktaraf   perlu diambil perhatian oleh pihak pengurusan dalam mempergiatkan usaha menjadikan INSTUN sebagai institut latihan awam yang berdaya saing.
SASARAN
  Sasaran Sukuan Tahun 2021
Pertama Kedua Ketiga Keempat
Tahap kepuasan  pelanggan (Peserta Kursus) berhubung kemudahan latihan dalam eSpek (peratus) 81% 81% 81% 81%
 
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada peserta kursus INSTUN.
FREKUENSI LAPORAN/DATA Pelaporan secara berkala / suku tahunan.
KPI   PERATUS SKOR MARKAH KAJIAN KOMPETENSI (ESPEK) – 80%
DESKRIPSI
 • KPI ini merujuk kepada meningkatkan tahap kompetensi semua penjawat awam yang terlibat dengan sektor tanah dan ukur negara melalui pelaksanaan kursus yang komprehensif.
KAEDAH PENGUKURAN
 • Pengukuran adalah melalui soal selidik daripada peserta kursus berdasarkan tahap pemahaman sebelum dan selepas berkursus.
 • Setiap aspek mempunyai pemberat tersendiri dan hasil penilaian akan memberi gambaran tentang tahap kompetensi pegawai berkenaan.
TREND PENCAPAIAN                  
Tahun Pencapaian
2019 80.1%
2020 84.9%
2021 – akan dikemaskini pada April 2021 (sehingga suku 1/2021)
JUSTIFIKASI    
 • Peningkatan kompetensi penjawat awam dalam sektor tanah dan ukur negara merupakan agenda penting dalam memastikan kelancaran kemajuan negara dan kenyakinan pelabur asing.
 • INSTUN perlu merangka kursus-kursus dan program yang komprehensif dan selaras dengan keperluan semasa supaya penjawat awam dapat meningkatkan kompetensi masing-masing.
SASARAN            
Sasaran Sukuan Tahun 2021
Pertama Kedua Ketiga Keempat
80% 80% 80% 80%
DOKUMEN SOKONGAN Statistik dan maklumbalas daripada peserta kursus INSTUN.
FREKUENSI LAPORAN/DATA Pelaporan secara berkala / suku tahunan.
Skip to content